Ey Iman Edenler Içki Kumar Dikili Taşlar Ve Fal Okları?

Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar), fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler içki kumar dikili taşlar neyin korunması?

Aklın korunması demek içkiden, kumardan, zinadan ve bu gibi şeylerden korumaktır.

Dikili taşlar fal okları nedir?

Mustafa Mehmetoğlu – Modern Fal Okları: Şans Oyunları İman eden kalplere hitap eden ayette, Cahiliye Araplarının alışageldikleri ve müminlerin uzak durması gereken şeytan işi pisliklerin neler olduğu açık bir şekilde ilan edilmektedir. Allah (c.c.), mümin kullarını cahiliye toplumundan ayırmış, onları arındırmış, saf bir kalbe, temiz bir hayata bürünmelerini ferman buyurmuştur.

Ayette yasaklanan hususları mealen okuyanlarımız yasaklanan bu hususların bazılarını tereddütsüz anlamaktalarsa da bazılarını ya hiç anlamamakta ya da güçlük çekerek anlamaktadırlar. Evet, ayette aklı yerinden götüren içki yasaklanmış, aileleri dağıtan ve zengin olma gayesiyle başlayıp kimi zaman iflasla kimi zaman da intiharla neticelenen kumar nehiy edilmiştir.

Ancak “Bu dikili taşlar ya da şu fal okları da ne oluyor?” gibi sorular ayetin mealini okuyan bazı kardeşlerimizin zihnine takılmaktadır. “Dikili taşlar”dan maksat Arapların, üzerinde putlar adına kurban kesmek için Kâbe’nin etrafına diktikleri taşlardır (Taberî, VI, 75).

Bir yoruma göre; burada, huzurunda kurban kesilen putların kendileri kastedilmiştir (İbn Atıyye, II, 232). Yani o taşlara tapmak haram olduğu gibi o dikili taşlar adına kurban kesmek de haram kılınmıştır. Kesmenin ötesinde de kesilen hayvanın eti Allah’tan başkası adına kesildiği için haram kılınmıştır.

Şirki yerle bir eden bu din, elbette ki şirkin emaresini de köküne kadar kazıyacaktır. Fal oklarının haram kılınması da dikili taşların haram kılınmasına benzer bir hüviyet arz eder. Ancak biraz daha geniş maksatlı olduğunu söylemekte ve çerçevesinin daha geniş olduğuna dikkat çekmekte fayda var.

 • Şöyle ki bu ayet ile fal oklarıyla alakalı üç şeyin haram kılındığını söyleyebiliriz.
 • Birincisi; fal oklarıyla bir putun huzurunda kura çekilmesi ki bu kura ile gayba ait bir bilgi talebi yahut bir anlaşmazlığın çözümü hedeflenmektedir.
 • İkincisi; akla değer vermeksizin doğruyu ve yanlışı bulabilmek içi fal oklarına başvurmaktır.

Üçüncüsü de kazanmanın meziyet ve liyakate dayanmadığı sadece şansa dayandığı bir surette çekiliş sonucu kurbanlık hayvan taksimatıdır. Ayette bütün bunlar yasaklanmıştır (Mevdûdî, I, 453). Şimdi başlığımızı neden bu şekilde seçtiğimiz ve ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır.

 • Fal oklarının hüviyetini teşkil eden bu üçüncü hususu biraz daha açmadan evvel şeytan işi birer pislik olması hasebiyle şeytanın insana yaklaşımlarını kısaca ele alalım.
 • Bakalım şeytan, Allah’ın kullarını yoldan çıkarmak için hangi suretlerde yaklaşmayı deniyor: “Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.” (A’râf 8/17).

Burada bizim altını çizmek istediğimiz nokta tam olarak şeytanın sağımızdan yaklaşmasıdır. Peki, Şeytan’ın sağımızdan yaklaşması ne demek? Elbette ki onun sağdan yaklaşması; şerri hayır, batılı hak, kötüyü iyi, münkeri maruf, zulmü de hakkaniyet olarak göstermesidir.

Allah (c.c.), şeytanın bizler için apaçık bir düşman olduğunu ilan etmiş (Fâtır 35/6; Yâsîn 36/60) ve onun aldatmalarına kanmamamız için bizleri uyarmıştır (A’râf 8/27). Evet, şeytanın aldatmalarına kanmamak, bizden evvelkileri kandırdığı gibi bizleri de kandırmasına müsaade etmemek üzerimize düşen bir görevdir.

Şeytan, insanları Allah ile aldatmayı bile deneyecektir (Fâtır 35/5). O’nun rahmetini, vesvesesinde vesile kılacak, başkalarının işlediği günahları hatırlatarak kendi günahımızı görmezden gelmemizi sağlamaya çalışacaktır. Sağdan yaklaşması ve niyetimizin halis olduğuna inandırma çabası da elbette ki onun vazgeçilmezi olacaktır.

 1. İşte tam bu noktada, şans oyunları dediğimiz, insanların çalışıp ve emek sarf edip elde etmedikleri bir kazanca sahip olmaları için apaçık düşmanımız harekete geçecek ve insanları aldatmak amacıyla sağdan yaklaşmayı deneyecektir.
 2. Çoğu zaman “şans oyunlarından elde ettiğin para ile ne yapmayı düşünüyorsun” sorularının muhatabı olan vatandaşımızdan; cami yaptırmayı, fakirlere dağıtmayı, hayır yapmayı, sokak hayvanlarına yardımcı olmayı gibi gayet iyi niyetler taşıdıklarını ifade eden cümleler duyuyoruz.

Ancak bilinmelidir ki bu gibi niyetler bile ortadaki haramlığı bertaraf etmez. Modern fal okları dediğimiz şans oyunlarındaki elde edilen gelir ile hayır yapma düşüncesi eski Cahiliye Araplarında da vardı. Ayette geçen kumar, dikili taşlar ve fal okları birbirinden bağımsız bir kimliğe sahip değillerdir.

 1. Araplar dikili taşların huzuruna gelir, fal oklarını kullanmak suretiyle kendi aralarında kumar oynarlardı.
 2. İnsanlar kurbanlarını getirir, keser ve kesilen etlerin kime verileceği fal oklarıyla belirlenirdi.
 3. Bu okların her birine bir isim verilmişti ve içlerinden güvendikleri bir kimseye kurayı çekmesi için oklar teslim edilirdi.

On ok içerisinden sadece üçüne bir pay çıkmaz ve etlerin ücretini ödemek bu okların kendisine çıktığı kimselerin boyunlarına kalırdı, geri kalanlarına birden yediye kadar paylar çıkar ve onlar aldıkları payları fakirlere dağıtırlardı (Nesefî, I, 426).

Maide 90 ne demek?

Maide Suresi 90. Ayeti Tefsiri – Maide suresinin tefsiri, 90-91. ayetler arasında belirtilmiştir. Buna göre; İslâm’da yükümlülüklerin tebliği ve insanın eğitimi konularında tedrîcîlik yani adım adım ilerleme yöntemi önemli bir yere sahiptir. Özellikle toplumda kökleşmiş uygulamaların bir anda sökülüp atılmasının meydana getireceği sarsıntı dikkate alınarak bazı buyruk ve yasaklar aşama aşama bildirilmiş, bunların amaçlarının kavranmasına ve sindirilmesine imkân tanınmıştır.

 1. Hz. Âişe şu sözleriyle bu hususu çok veciz bir biçimde ifade etmiştir: “Şayet Kur’an’ın ilk âyetleri ‘İçki içmeyin’ ve ‘Zina etmeyin’ hükümlerini getirseydi insanlar Resûlullah’ın etrafından dağılırlardı” (Buhârî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 6).
 2. İslâm’ın ilk muhatapları olan toplumda çok yaygın bulunan içki ve kumar alışkanlığı karşısında da bu yöntem esas alınmış, önce insanların bunların kötülükleri üzerinde düşünüp bir yargıya ulaşmalarına fırsat tanınmıştır.

Diğer taraftan, kesin yasaklar getirilmeden önce imanın sağlam temeller üzerine oturması sağlanmış ve ilâhî buyruklara mutlak itaat gerektiği fikri zihinlere ve gönüllere yerleştirilmiştir. Bu inanç temeli oluşturulup fikrî hazırlık tamamlandıktan sonra bu âyetlerle içki ve kumar kesin bir biçimde yasaklanmış ve bir yasak etrafında kolektif şuur oluşturma açısından insanlık tarihinde emsali görülmeyen başarılı bir sonuç elde edilmiştir.

 1. Buna karşılık, meselâ Amerika’da 1929 yılında devlet eliyle ve imkânlarıyla yürütülen içki yasağı girişimi, çok büyük maddî harcamalar yapılmasına ve çok ağır cezalar uygulanmasına rağmen –böyle bir inanç temeli bulunmadığı için– başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
 2. Tefsirlerde içki ve kumarı kesin biçimde yasaklayan âyetin nüzûl sebebi olarak birçok olay zikredilir.

Taberî bunları naklettikten sonra özetle şöyle der: Bu sebep, Hz. Ömer’in içki hakkında kesin bir buyruk gelmesi için Allah’a yalvarması veya içkili bir yemekten sonra çıkan tartışma sonucunda Sa’d b. Ebû Vakkas’ın saldırıya uğrayıp burnunun yarılması ya da bir kimsenin kumar oyununda servetini kaybetmesinin büyük bir husumete yol açması olabilir.

Bu konuda kati bir delil bulunmamakla beraber, kesin olan bir husus vardır ki o da bütün yükümlülerden âyette sayılan işleri ve diğer hususları terketmelerinin istenmiş olmasıdır (VII, 35; “içki” olarak çevirilen hamr ve “kumar” olarak çevirilen meysir kelimelerinin anlamları, içki ve kumar yasağının Kur’an’daki aşamaları hakkında bilgi için bk.

Bakara 2/219; Nisâ 4/43; “hamr” için ayrıca bk. Buhârî, “Eşribe”, 1-6). Burada içki ve kumar kesin bir şekilde yasaklandıktan sonra “Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister” buyurularak bunların yol açtığı ahlâkî ve dinî konulardaki zararlar hatırlatılmış; ardından da toplum veya devlet baskısı gibi sebeplerle değil, iman etmiş ve ikna olmuş bir müslüman olarak bu yasaklara uyulması gerektiği vurgulanmış ve “Artık (bunlardan) vazgeçtiniz değil mi?” buyurulmuştur.

See also:  Kumar Oynatmak Için Yer Temin Etmek Cezası?

Âyette “şeytan işi iğrenç şeyler” olarak nitelenen içki ve kumarın ruh ve beden sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri esasen sıradan insanların gözlem ve tecrübeleriyle kolayca farkedilebileceği gibi, deneysel bilim çerçevesindeki araştırmalarla bu konunun incelikleri üzerinde önemli tesbitler de yapılabilmektedir.

Bu sebeple olmalıdır ki âyette bunların daha çok sosyal hayatta açtığı yaralara ve dinî hayata vurduğu darbeye değinilmiştir. Gerçekten, insanlığın –içki ve kumara oranla oldukça kısa sayılabilecek bir tecrübeden sonra– beden ve ruh sağlığı ve ekonomi açısından önemli zararlarını gördüğü sigara ile mücadele için ciddi ve örgütlü çalışmalara yönelmesine karşılık, içki ve kumarın sadece bu yönünü dikkate alıp başka yararlar ve hazlar uğruna bu zararları katlanılabilir türden görmesi veya en azından bu konuda daha pasif kalması, Kur’an’ın işin bu yönü üzerinde durmasını daha anlaşılır kılmakta ve insanlığın vahyin ışığına olan ihtiyacını bir defa daha gözler önüne sermektedir.

Nice yuvaların yıkılmasına sebep olan, dostlukları çökertip yerine düşmanlıkları yerleştiren ve toplumu için için kemiren bu iki iptilâ ile ilgili olarak âyette dikkat çekilen hususlar, bir taraftan olmayan düşmanlıkları peyda etmesi ve mevcut husumetleri körüklemesi, diğer taraftan da kişinin rabbine yakın olmasını ve O’na karşı ödevlerini yerine getirmesini engellemesi, dolayısıyla insanın kendi kendini kontrol melekesini zayıflatması veya yok etmesidir.

İçkinin bazı yararlarından ve kontrollü alınması halinde anılan sakıncaların önüne geçilebileceğinden söz edilirse de, zararı daha fazla olan, kontrolü de imkânsız bulunan bir nesneyi ve alışkanlığı ortadan kaldırmanın tek yolu kesin ve genel yasaklamadır; İslâmiyet de işte bu yolu tercih etmiştir.

“Dikili taşlar”dan maksat Araplar’ın, üzerinde putlar adına kurban kesmek için Kâbe’nin etrafına diktikleri taşlardır (Taberî, VI, 75). Bir yoruma göre burada, huzurunda kurban kesilen putların kendileri kastedilmiştir (İbn Atıyye, II, 232). “Fal okları” da Câhiliye dönemi Arap geleneğinde önemli bir işe girişmeden önce bu işin sonunun iyi gelip gelmeyeceğini anlama amacıyla kullanılan oklardır.

Bunlarla yapılan işlemler kumarla ilintili idi ve tevhid inancıyla bağdaşmayacak uygulamalardı. Allah’tan başkasına kulluk anlayışını çağrıştıracak ve kişinin teşebbüs ruhunu birtakım temelsiz inanışlara kilitleyecek bu tür uygulamalar da içki ve kumar yasağının peşi sıra zikredilmiş ve yüce Allah’ın hoşnut olmadığı, bir mümine yaraşmayan çirkin fiillerden sayılmıştır (ayrıca bk.

 • Mâide 5/3).
 • Birçok İslâm ülkesinde görülen yatırlar için adakta bulunma ve din ulularının mezarları yanında adak kurbanı kesilmesi uygulamalarının, bunları yapanları âyette ikaz edilen tehlikeli anlayışa yaklaştırdığını ve bunların –iyi niyetle yapılmış olsa da– yeterli dinî bilgi donanımına sahip olmayan insanların farkına varmadan tevhid inancından sapmalarına yol açabileceğini göz ardı etmemek gerekir.

Modern toplumlarda kültür seviyesinin yükselmesine ve pozitif bilimler alanındaki büyük ilerlemelere rağmen, bâtıl inanışlara bel bağlamanın nicelik ve nitelik olarak küçümsenemeyecek boyutta olması, çalışıp kazanma yerine ümitlerini ve geleceğini âniden zengin olma hayalleri üzerine kurmayı doğal sayar hale gelmiş bir lotarya zihniyetinin yaygınlık kazanması, sağlıklı din bilgisinin ve din eğitiminin ne kadar önemli olduğunu ve insanlığın çok basit gibi görünen bazı gerçekleri idrak edebilmesi için vahyin aydınlığına olan ihtiyacının asla belirli zamanlarla sınırlı olmadığını, bu âyetlerdeki uyarıların, geldikleri gündeki önem ve tazeliğini koruduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Maide Suresi 91 âyette ne anlatılıyor?

91 : Hiç şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla sizin aranıza ancak düşmanlık ve kin bırakmak, sizi Allah’ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz, değil mi? 92: Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin ve onlara itaatsizlikten sakının.

Dikili taşlar ayeti ne anlama gelir?

Tercihlerinin hatırlanması için ‘Tercihimi Hatırla’ tıklanmalıdır. Ey inananlar, şarap, kumar, tapınmak için dikilmiş olan taşlar, fal için kullanılan oklar, ancak Şeytan’ın işlerindendir ve birer pisliktir bunlar. Bunlardan kaçının da muradına erenlerden olun. Bu âyetlerle içki ve kumar tamamıyla men edilmiştir.

Fal okları ne demek?

Kesilmiş, inceltilmiş ve düzeltilmiş ancak ucunda demir olmayan ince oklar anlamındaki ‘ezlâm’ kelimesi Kur’an-ı Kerim’de iki yerde geçmektedir. Cahiliye dönemindeki Araplar bu okları fal niyetiyle kullanırlardı. Bu sebeple ayetlerin mealinde ‘ fal okları ‘ şeklinde tercüme edilmektedirler.

Dikili taşın üzerinde ne yazıyor?

Tarihçe – Dikilitaş ilk olarak Mısır firavunu III. Thutmose tarafından MÖ 15. yüzyılda yaptırılmış ve Karnak tapınağının yedinci pilonunun güneyine dikilmişti. Roma imparatoru II. Constantius MS 357 yılında dikilitaşı tahtta bulunuşunun 20. yılı onuruna Nil ırmağı üzerinden İskenderiye şehrine getirtti.

 • Daha sonra, MS 390 yılında imparator I.
 • Theodosius dikilitaşı gemi ile İstanbul’a getirterek Hipodrom’da şimdiki yerine diktirdi.
 • Dikilitaş kırmızı Asvan granitinden yapılmıştı ve orijinal yüksekliği 30 m idi.
 • Ama ya nakliye sırasında ya da şimdiki yerine yerleştirilirken alt bölümü tahrip olduğu için bugünkü yüksekliği 18,45 m’dir (kaidesi ile birlikte 24,87 m).

Ağırlığı yaklaşık olarak 200 ton’dur. ŞARK MEKTUPLARI kitabının sahibi Lady Montagu, 1718 tarihindeki mektupların birinde şunları yazmıştır: Bu taş, murabba şeklinde yontma taştan bir ayak üzerine mevzu dört sütun üzerinde duruyor. Taşın iki ayağında Kabartma olarak bir muharebe ve bir meclis resmi var.

Diğer ikisinde ise Rumca ve Latince şunlar yazmaktadır: Kuzeybatı cephesi ” 18. sülaleden Yukarı ve Aşağı Mısır’ın sahibi 3. Thutmosis, Tanrı Amon’a kurbanını sunduktan sonra Horus’un yardımıyla bütün denizleri ve nehirleri hükmü altına alarak hükümdarlığının otuzuncu yılı bayramında bu sütunu daha nice zamanların getireceği bayramlar için yaptırdı ve dikti.

” Kuzey cephesi ” Gizli ve kutsal ismin her tecellisine mazhar olan tanrı Amon’a kurbanını büyük bir acz içinde sunduktan sonra, ondan yardımlar dilenerek güneyin dostu, dinin nuru iki tacın (Aşağı ve Yukarı Mısır) sahibi, kudretli hükümdar ülkesinin sınırlarını Mezopotamya’ya kadar götürmeye azmetti.

 • Güneydoğu cephesi ” Güneşin doğduğu sırada sahip olduğu altın renkleri dünyaya yayan Horus’un verdiği kuvveti, serveti, kuvvetli sevgi, saygıyı taşıyan ve Aşağı ve Yukarı Mısır’ın tacına sahip olan ve bizzat Güneş tarafından seçilmiş olan firavun, bu eseri babası Ra için yaptırdı.
 • Güney Cephesi ” Tanrı Horus’un lütfuna mazhar olan ve Güneş’in oğlu unvanını taşıyan Aşağı ve Yukarı Mısır’ın hükümdarı olan firavun, kudret ve adaletle bütün ufuklara nur saçtı.
See also:  Internet Üzerinden Kumar Oynamak Suç Mu?

Ordusunun önüne geçti. Akdeniz’de dolaştı, bütün dünyayı mağlup etti. Sınırlarını Naharin’e kadar yaydı. Mezopotamya’ya azimle gitti, büyük savaşlar yaptı “. Dikilitaşın kaidesinde yer alan yazılarsa Doğu Roma İmparatorluğunda adet olduğu üzere Grekçe ve Latince yazılmış.

« Devamlı bir suretle yerde duran bu taşı dikme cesaretini İmparator Theodosius gösterdi ve yardımına Proclus çağrıldı. Bu şekilde otuz iki günde yerine dikildi. »

Latince metinse taşın ağzından yazılmış

« Önceleri direnmiştim; fakat yüce efendimizin emirlerine itaat ederek, yenilen tiranlar üzerinde zafer çelengini taşımam gerekti. Her şey Theodosius ve onun kesintisiz sülalesine boyun eğiyor. Bana da galip geldiler ve reis Proclus’un idaresi altında otuz günde yükselmeye mecbur oldum. »

ve çemberle çevrili alanın toprak boyu eskideki toprağın boyudur.

Şans Oyunları kuranda geçiyor mu?

Allah Teâlâ her ikisini de, aynı âyet-i kerime ile harâm kılmıştır: ‘Ey iman edenler, içki, kumar, putlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden birer pisliktir. Onun için siz bunlardan kaçının ki muradınıza eresiniz.’ (Maide, 5/90). Oynayana kazanç veya zarar getiren her türlü şans oyunu kumardır.

Fal kuranda geçiyor mu?

Giriş Tarihi: 26.01.2015 16:53 Fala Bakmak, Fal Baktırmak Günah mı? Falcılık, Bâtıl inanç ve Hurafeler Yıldız falı, kahve falı, el falı gibi her çeşit fal hurafedir. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: (Falcının, büyücünün söylediklerine inanan, Kur’an-ı kerime inanmamış olur.) (Fal baktıran, falcıya inanmasa bile, kırk gün namazı kabul olmaz.) Cinci hocanın cinden kurtardığına inanarak, ona ücret vermek caiz değildir. Çalınanları, kaybolanları bilirim diyen ve buna inanan da kâfir olur. Bana cin haber veriyor, onun için biliyorum derse, yine kâfir olur. Çünkü cin de gaybı bilmez. Gaybı yalnız Allahü teâlâ, bir de onun vahy ve ilham ettikleri bilir. Cincilere ve büyücülerin, söylediklerine, yaptıklarına inanmak, bazen doğru çıksa bile, Allah’tan başkasının her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak olup, küfürdür. Büyü öğrenmek de, öğretmek de haramdır. Müslümanları zarardan korumak için öğrenmek de haramdır. Burçlara göre fal açmak da hurafedir. Her burçta doğan aynı karaktere sahip olsa, bütün dünyadaki insanlar burç sayısı kadar yani 12 karakterli olurlar. Aynı burçta doğan iki kişiden biri âlim, diğeri zalim, biri sert, öteki yumuşak olabilir. İnsanların karakterlerini burçlar tayin etmez. Siftah olarak alınan parayı çeneye sürmek, güvercine kağıt çektirmek, misafir giden evi 3 gün süpürmemek, salı günü yola çıkmamak, sabunu elden ele vermemek,

Kumar ayeti var mi?

Ancak her ikisinin de günahı faydasından büyüktür’ açıklaması ile kumar kınanmış (el-Bakara 2/219), daha sonra inen bir âyette de kesin bir yasaklama getirilmiştir: ‘Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar (putlar) ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Onlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz.

Ricsun ne demek?

Pis olan şey anlamında bir Kur’an terimi. Sözlükte ‘pis olmak; çirkin bir fiil işlemek’ anlamlarındaki reces (recâset) masdarından türemiş bir isim olan rics kelimesi ‘pis olan şey, pislik’ demektir.

Kumar ayeti hangi sure?

Mâide / 91. Ayet Hiç şüphesiz şeytan içki ve kumar yoluyla sizin aranıza ancak düşmanlık ve kin bırakmak, sizi Allah’ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister.

Maide suresi 44 ayet ne diyor?

Allah’ın (cc) indirdiği Kitaplara imanın gereği olarak, yönetici makamında olanların ve insanları yönlendiren âlimlerin Kitap’la hükmetmesi gerekir. Kitap’la hükmetmeyi terk etmek, imanı bozmak olduğundan Allah (cc), böylelerine ‘kâfir’ demiştir.

Maide suresi 32 ayet ne demek istiyor?

Ayet Tefsiri.32 : İşte bundan dolayı İsrâiloğulları için şu hükmü koyduk: ‘Bir cana kıymanın veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmanın cezası olmaksızın kim bir kimseyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur.

Maide suresi 8 ayet neyi vurgular?

Mâide Suresi 8. Ayetinin Tefsiri: Âyet -i kerîme Allah’ın rızâsını kazanmak için hakkı ayakta tutmayı, doğrunun yanında, haksızın karşısında yer almayı, dost veya düşman kimin hakkında olursa olsun şâhitliği de adâletle yapmayı emretmektedir.

Alkol kuranda hangi ayette geçiyor?

Bize göre içkiden söz eden ayetlerdeki indiriliş sırası, çalışmamızda da takip ettiğimiz sıra olan Nahl 16/67, Bakara 2/219, Nisa 4/43 ve Mâide 5/90. ayet şeklindedir.

Bakara 223 ayet ne demek istiyor?

223 : Kadınlarınız size çocuk yetiştiren bir ekinliktir. O halde ekinliğinize dilediğiniz zamanda dilediğiniz biçimde varın. Ancak mutluluğa ermeniz için önceden hazırlık yapmayı ve kendi geleceğiniz için geliri hiç tükenmeyecek hâsılat göndermeyi ihmal etmeyin.

Dikili taş nereden geldi?

Dikilitaş nerede sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya devam ediyor. Theodosius Dikilitaşı olarak da bilinen ve İstanbul’da öenmli bir tarihi eser olan Dikilitaş’ın nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Dikilitaş nerede? – Theodosius Dikilitaşı, veya yalnızca Dikilitaş, Sultanahmet Meydanı’nın güney tarafında, Yılanlı Sütun’un yanında bulunan bir Antik Mısır dikilitaşıdır.

MS 390 yılında Roma imparatoru I. Theodosius tarafından Mısır’dan getirilerek şimdiki yerine dikildi. Dikilitaş ilk olarak Mısır firavunu III. Tutmosis tarafından MÖ 15. yüzyılda yaptırılmış ve Karnak tapınağının yedinci pilonunun güneyine dikilmişti. Roma imparatoru II. Constantius MS 357 yılında dikilitaşı tahtta bulunuşunun 20.

yılı onuruna Nil ırmağı üzerinden İskenderiye şehrine getirtti. Daha sonra, MS 390 yılında imparator I. Theodosius dikilitaşı gemi ile İstanbul’a getirterek Hipodrom’da şimdiki yerine diktirdi.

Fal bakmak günah mı hangi ayette geçiyor?

Kadınların bir araya gelip toplandıkları zaman eğlencesine baktırdıkları kahve fallarının dinimiz açısından hükmü kesindir. Eğlencesine inanmadan bakılan falların bile imanı derinden sarsmaya yeteceği bilinmeli ona göre davranılmalıdır. Fal baktırmak günah mı, eğlencesine bakılan falın günahı var mı? Falcılıkla ilgili ayet ve hadisler İslamiyette kesinlikle yasaklanmış bir davranış olan fal baktırma hurafesi, geçmiş zamanlardaki Cahiliye Dönemi Araplarından bu yana günümüze kadar uzanan en saçma ve yanlış batıl inanışlardan biridir.

 • Tarot, iskambil, katina, yıldız haritası, su falı gibi çeşitleri olan fal türlerinin aslı; gelecekte olacakları bilmeyi iddia etme gibi batıl esaslara dayanır.
 • Halbuki, insanın değil geleceği bir an sonrasında bile ne olacağını bilemeyeceği Kuran-ı Kerim’de açıkça bildirilmektedir.
 • Uran-ı Kerim fal bakma durumunun, şeytanın insanları yoldan çıkarmak için başvurduğu bir “pislik” olduğunu söylemektedir.
See also:  Yurt Dışında Kumar Oynamak Yasak Mı?

(Mâide (5) 90.) Günümüzde özellikle de gençlerin bir araya gelip toplandıkları vakit ”eğlence maksatlı bile olsa” baktırdıkları fallarda ortaya çıkan şekillere bakılarak uydurulan sözde tespitler, körü körüne inanma kapasitesi olan bazı kimselerin hayatını derinden sarsacak sonuçlara yol açabiliyor. Fal baktırmak günah mı? Fal baktırmanın hükmü nedir? Cahiliye Dönemindeki Arapların zamanından beri olan fal bakma durumunda o zamanlar fal okları kullanılırdı. Kendilerince önemli olan bir işin sonucunun iyi ya da kötü olup olmadığını anlamak için üç okla kısmet çekilirdi.

 1. Okların üstünde ‘yap’, ‘yapma’ yazılı iken diğeri boş bırakılırdı.
 2. Abile putuna para verilerek oklardan birisini çekmesi istenirdi.
 3. Çıkan sonuca göre de işi yapardı, sonuç boş olursa da yeniden çekilirdi.
 4. Görüldüğü üzere Cahiliye Döneminden bu yana uzanan bu batıl inanışlarda falın aslı gelecekten haber verme ve geleceğe dair olacakları bilmeyi iddia etmesine dayanır.

Oysaki Allah’tan başka kimsenin olacakları bilemeyeceği (Lokman (31 ) 34.) ‘ da açıkça zikredilmektedir. FALLARIN BAZILARI NEDEN DOĞRU ÇIKAR? GERÇEK ÇIKAN FALLAR. İnanacağından değil ama öylesine (eğlencesine) baktırılan fallarda ortaya atılan bazı görüşlerin bir zaman sonra gerçekten çıktığına şahit olan kimselerin durumu için şu örnek açıklayıcı olabilmektedir: Nitekim Peygamber Efendimiz (SAV), o düşünceye sahip kimseleri; “Bu söz cinlerindir. Eğlencesine fal baktırmak günah mı? Büyük günahlar kapsamına giren fal bakma inancımıza aykırı bir durumun getirisidir. Çünkü gelecekte olacakları Allah’tan başka kimse bilemez. Hiçbir konuda basite ya da eğlenceye alınmaması gereken dini inançlarımız konusunda yanlışlıkla şirke bile girilebileceği için bu gibi tehlikeli durumlardan uzak durmak gerekir.

Yüce Allah (c.c), bu konuyla ilgili Maide Suresinde, ”Ey iman edenler, içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir. Öyleyse, bun(lar)dan kaçının; umulur ki kurtuluşa erersiniz.” buyurmaktadır. İnsanı merak duygusuna teşvik eden durumlardan biri olabilen falcılık ile ilgili Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde “Kâhinler bir şey değildirler.” (Müslim, Selam 123) geçmektedir.

Yani geleceği bildiklerini iddia edenlerin sözleri boş ve anlamsız olduğu anlaşılabilmektedir. Adı ne olursa olsun ister kahin, ister falcı ya da tarotlar hatta ve hatta burç yorumlarını okuyup takip edenler bile dinimizin uygun görmediği sınırlar içerisinde yüzmektedir. Fal baktırmanın hükmü nedir? Gayb ve geleceğe dair sözde tespitleri ile insanların kişiliği ve beklentileri ile oynayarak ahkam kesmeye çalışan falcılar kendileri büyük günaha girdikleri gibi fal bakılan kişi de günaha girmektedir. Oysaki Allah (c.c), “De ki: Allah’tan başka ne göklerde, ne de yerde hiç kimse gaybı bilemez.” (Neml, 27:65) buyurmaktadır.

“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır. Başkası onu bilemez.” (En’am, 6/59) Yine geleceği Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceğini net olarak ifade eden bir hadis-i şerifte Cebrail (a.s)’ın, “Kıyamet ne zaman kopacaktır?” sorusuna Efendimiz: “Bu konuda sorulan, sorandan daha bilgili değildir” buyurmuştur.

(Buharî, İman 37) FAL BAKTIRANIN KIRK GÜN NAMAZI KABUL OLMAZ MI ? Fal baktıranın namazı kabul olur mu? Falcıları ve fal açtırmak için o kimselere gidenleri ya da destekleyenleri Efendimiz (SAV) kınamıştır. Öyle ki Efendimiz (SAV), “Her kim bir arrafa gidip de ona bir şey sorarsa, kırk gecelik namazı kabul olmaz.” (Müslim, Selâm, 125) diyerek fal baktırmanın ne kadar büyük bir haram olduğunu gözler önüne sermektedir.

Bazı alimler bu hadis-i şerifte kastedilmek isteneni namazın sevabından mahrum kalınması olduğunu öne sürmektedir. Yani, bu kişilerin kafir olmadıklarını beyan etmektedirler. “Kırk gün boyu, kıldığı namazların sevabından mahrum kalacaktır.” anlamı taşınmaktadır. Kişi tövbe eder yanlış yaptığını idrak edebilirse, Allah’ı izniyle namazın faziletine kavuşulabilir.

Ebû Dâvûd’da geçen bir diğer hadis ise şudur: “Kim bir kâhine gider, dediklerini doğrularsa; şüphesiz ki Muhammed’e indirilmiş olanı inkâr etmiş olur.” (Ebû Dâvûd, Tıb, hadis no: 3904). FALCILIĞIN BİLİMSEL AÇIDAN ZARARI DA AÇIKLANDI! Fal bakmanın zararları neler? Bilim insanların fal baktıran kimselerde huzursuzluk kaynağının olduğunu belirtmelerinin yanı sıra aile içi geçimsizliklerde ve akrabalar arasında birbirlerine düşmanlık beslenmesine sebep oldukları bilinmektedir. Konuyla ilgili, Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. İlhan Yargıç şöyle bahsediyor:

“Falcılar, genellikle benzer söylemleri kullanır. Kadın ın kocasıyla sorunu vardır, problem aslında konuşulsa çözülebilecektir. Fakat falcı, birisinin kendisine büyü yaptığını söyler. Bu durumda kadın, tüm aile fertlerine karşı düşmanca tavır besler. Gerçekte böyle bir şey olmamasına rağmen, kehanet kendini kanıtlar ve aile ilişkileri kopar.”

Maide suresi 90 91 ayet ne için okunur?

90 Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları şeytan işi iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.91 Şeytan içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.

Ezlam ne demek?

Câhiliye Arapları’nın fal oklarına verilen ad. ‘Kesmek, inceltmek, düzeltmek’ anlamındaki zelm kökünden türemiş zelem kelimesinin çoğulu olan ezlâm, sözlükte ucunda demir parçası ve üzerinde kanat bulunmayan ince oklar demektir.

Sarhoşluk veren maddeler neyin kullanılmasına engel olur?

Maliki, Şafii, Hanbeli, Şii, sonraki Hanefilik ve diğer mezhepler – Hanefiliğin dışındaki üç Sünni mezhep ve Şia mezhebi sarhoş edici maddelerin azının da aynen çok büyük miktarda olduğu gibi haram (yasak) kapsamında olduğunu iddia etmişler ve bu iddialarını günümüze kadar korumuşlardır.

 1. Hanefi mezhebi ise zamanla muhalif mezheplerinin uleması ve siyasi iktidardan gelen baskılarla ilk dönemden kurucu ve tabilerinin görüşlerinden uzaklaşarak aynı şekilde damlasının dahi haram olduğu şeklindeki görüşü benimsemiştir.
 2. Hadis kaynaklarına bakıldığında ise hem tamamen yasak olduğu hem de ilk dönem Hanefi fıkıhçılarının kısmi yasaklık görüşünü doğrulan hadislerin olduğu görülmektedir.

İçkinin her durumda kullanımının yasak olduğunu kabul eden ve günümüzde hakim olan görüşe göre ister üzümden, ister hurmadan, ister arpadan, kahveden veya başka maddelerden yapılsın, aklı gideren ve sarhoşluk veren her şey haramdır. Genel bir yasaklamadan yana olan fıkıhçılar yukarıda bir kısmını aktardığımız ayet ve hadisleri bu genel yasak kapsamında yorumlamış ve kısmi yasağı savunan ve haramlılığı yalnızca sarhoş olmaya bağlayan ilk dönem Hanefi fıkıhçılarını sarhoş olma miktarının kişiden kişiye değişebileceği ve aynı zamanda içkiye başlandığında sarhoş olmanın önüne geçilemeyeceği gibi gerekçelerle eleştirmişlerdir.

Içki ve kumar ne zaman haram kılındı?

Değerli kardeşimiz, İçki, hicretin dördüncü yılında, Benî Nadir Yahudîlerinin yurtlarında sürgün edip çıkarıldıkları sırada haram kılınıp yasaklandı. Resûl-i Ekrem Efendimiz Medine’ye teşrif ettikleri zaman Müslümanlar arasında da içki içiliyor, kumar oynanıyordu.

Adblock
detector